عوامل ژنتیکی موثر بر سرطان سینه
پیشگیری از سرطان, سرطان سینه ارثی

عوامل ژنتیکی موثر بر سرطان سینه| بررسی جهش ژنتیکی در سرطان سینه

جهش ژنتیکی در سرطان سینه در بیش از هفتاد و دو ژن می تواند باعث شود خطر سرطانی شدن بافت سینه افزایش پیدا کند.