سندروم کودن

درمان و تشخیص قطعی سندروم کودن با آزمایش ژنتیک

سندروم کودن اختلالی است که به صورت زائده های متعدد غیر سرطانی که شبیه تومور هستند و از آنها تحت عنوان هارماتوم یاد می شود توصیف می گردد.